Regler och krav för hissar

För att öka säkerheten i befintliga hissar har EU-länderna, däribland Sverige, gemensamt enats om att ett antal åtgärder måste uppfyllas i samband med ingrepp på befintliga hissar.

De flesta av dessa åtgärder kan genomföras var för sig, men i vissa fall leder en åtgärd till att andra punkter samtidigt måste uppfyllas. Vid ändring eller byte av enstaka defekta komponenter anses det vara en normal reparation och omfattas inte av föreskriften. Författningen trädde i kraft den 1 januari 2007. Detta resulterade i ett retroaktivt krav på korgdörr för hissar i byggnader som i huvudsak innehåller arbetslokaler.

Här följer en övergripande beskrivning av föreskriften 2014:11-H14

Korgdörr

Korgöppning ska ha korgdörr, men undantag (avsteg*) kan medges. Vid installation av korgdörr ska den vara stängd och reglad om hiss stannar mellan två plan., korgen ska stanna om en dörr öppnas utom vid inkörning till stannplan och ventilation ska finnas i korgen.

Tvåvägs talkommunikation

Kommunikationssystemet ska ha en permanent förbindelse, även vid strömavbrott.

Nödljus

Nödbelysning ska fungera vid strömavbrott.
God belysning ska finnas när hissen används eller när en schaktdörr är öppen.

Beröringsskydd mot elchock

Gäller schaktdörrlås och dörrkontakter. Elutrustning kopplas så att elektriska kretsar inte kan förväxlas eller elfel förorsaka en farlig situation.

Handikappanpassning

Alla manöverdon i hisskorg och vid stannplan (knappar m.m.) samt övrig utrustning i hisskorgen ska vara användbar för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Vissa typer av hissar är undantagna kravet.

Stoppnoggrannhet och planhållning

+- 15 mm vid plan

Räddningsutrymme i schakt

Fritt utrymme skall finnas i schaktgrop- och topp för att förebygga risken att klämmas av hisskorgen i sitt nedersta eller översta läge. Där räddningsutrymme ej kan anordnas ska elektriska och mekaniska system med brytare och mekaniska stöttor som hindrar hisskorgens rörelse installeras.

Nödevakuering av instängd person

Hissen ska vara försedd med en anordning som underlättar evakuering av instängd person eller så ska det finnas lämplig utrustning för att enkelt lossgöra en hisskorg när fånget har aktiverats.

Varningsskylt för hiss utan korgdörr

Alla hissar avsedda för persontrafik och som saknar korgdörr eller grind vid minst en korgöppning ska vara försedda med en varningsskylt som varnar för risken att klämmas av föremål som fastnar i schaktväggen. Skylt bör placeras i ögonhöjd på bakre väggen i korgen och utvändigt på varje stannplan.

* Om installation av korgdörr medför oskäliga kostnader, är olämplig av varsamhetsskäl, om tillgänglighetskraven för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga inte kan uppfyllas eller om hissens tillgänglighet avsevärt försämras.
Vid installation av ljusridå är krav att schaktdörr endast kan öppnas om hisskorgens golv befinner sig i nivå med stannplanet, att korgen inte stannar förrän korgens golv är i nivå med stannplanet och att ridån ska skydda mot riskerna vid korgöppningen. De ska skydda från golv upp till 1,8 m.
Korgdörr eller ljusridå anses inte tillhöra byte av hisskorgens inredning.

Notera: Vid ändring eller byte av hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri samt vid byte av hisskorgens inredning eller hisskorg ska samtliga punkter enligt BFS 2014:11-H14 uppfyllas.
I byggnader som huvudsakligen innehåller arbetslokaler ska hissar avsedda för personstransport förses med skydd i korgöppning senast 2012-12-31.

Arbetsmiljökrav som trädde i kraft 2007-07-01:

Skrymmande gods får endast transporteras i hissar som är speciellt konstruerade för detta, som är försedda med korgdörr eller vars korgöppning är försedd med skyddsutrustning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schaktväggen.

Om en fällsits (hisstol) installeras ska tillgänglighetsanpassning av knappar och tablåer ske.
Vid Nyproduktion gäller istället nybyggnadskraven enligt Boverkets föreskrifter.
Vid Större ändring av hissarna ligger följdkraven i nivå med nybyggnadskraven

Läs mer om dessa regler i Boverkets författningssamling BFS 2012:11 H14

För regler och krav gällande nyinstallation av hiss, läs mer under Nyinstallation