Hissbesiktning

Som fastighetsägare ansvarar man för att hissarna besiktigas i tid, varje år.
Besiktningen utförs av särskilda besiktningsföretag. Fastighetsägaren väljer själv vilket man vill anlita.

Kontroll av hissbesiktningsföretagen

För att garantera att hissens funktioner är säkra finns ett regelverk som kräver att besiktning utförs av ackrediterat organ. Swedac (Swedish board för accreditation and conformity assesment) är den statliga myndighet, sorterad under Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet, som regelbundet kontrollerar att besiktningsföretagen behåller sin kompetens.  Föreskrifterna följer nationella och internationella standarder och föreskrifter.

Första besiktningen

När man installerar en ny hiss ska den genomgå en första besiktning.  Efter ombyggnad eller vid viktig ändring ska hissen revisionsbesiktigas innan den släpps i drift. Alla hissar som är i drift ska årligen genomgå en återkommande besiktning.

Som fastighetsägare är man skyldig enligt lag att se till att hissarna besiktigas i tid, varje år.
Man är även skyldig att se till att det finns en giltig och läsbar besiktningsskylt i hissen.

Det är fri konkurrens mellan besiktningsföretagen så kostnaden för olika typer av besiktningar sätts av respektive bolag. Det finns sex besiktningsbolag och fastighetsägaren väljer vilket bolag som denne vill anlita.

Målet med besiktningen:

  • Minimera risken för olyckor
  • Ökar drifttillgängligheten
  • Få ett bra underlag för planering av underhåll och investeringar

Hissens skötselföretag kallas av besiktningsföretaget att närvara vid den årliga säkerhetsbesiktningen och eventuella ombesiktningar. Hissföretaget hjälper till under besiktningens olika provmoment och är i regel den som håller med nycklar till hissutrymmet.

Efter besiktning

Efter besiktningen utfärdar besiktningsorganet ett protokoll som ska göras tillgängligt för fastighetsägare och skötselföretag. De flesta besiktningsföretag har idag en internetbaserad tjänst med protokollets uppgifter. Det visar bland annat om hissen är godkänd, har anmärkningar som skall vara åtgärdade inför nästa årliga besiktning eller om hissen är försatt med körförbud. I det sistnämnda fallet ska anmärkningar åtgärdas snarast och hissen ska därefter ombesiktigas.
Sker inte det går ärendet vidare till Stadsbyggnadskontoret som utfärdar ”förbud att använda hiss”
enligt plan-och bygglagen till dess att felet är avhjälpt och ombesiktning har skett.
Oftast är det skötselföretaget som åtgärdar de besiktningsanmärkningar-och noteringar som uppstår och inte annat avtalas. Läs mer om detta här >

Nedan följer länkar till vanligt förekommande kontrollorgan för hissbesiktningar.

Länk till mer information om föreskrifter, ackreditering och besiktningsbolag